G 8W Hubley Colt 45 , 44 , Rico-Shay White grips

G 8W Hubley Colt 45 , 44 , Rico-Shay White grips

G 8W Hubley Colt 45 , 44 , Rico-Shay White grips
#G8W  GHubley Colt 45 and 44 grips $19.99 per set